Wat wij geloven

Wie zijn de Zevende-dags Adventisten?

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten (dat is de officiële naam, maar ook de kortere benaming Adventkerk wordt vaak gebruikt) is een protestantse kerk die ontstond in het midden van de negentiende eeuw. In de loop van anderhalve eeuw is de kerk gegroeid tot een wereldwijde beweging die in 204 landen is gevestigd. Wereldwijd telt de Adventkerk ruim 20 miljoen leden.

Dat aantal blijft groeien; jaarlijks treden nu meer dan 1 miljoen nieuwe leden toe.

Nederland telt 59 adventistische gemeenten en circa 10 zogenaamde church plants (gemeenten in oprichting) verspreid over het gehele land. Deze bieden een geestelijk tehuis aan een gemeenschap van naar schatting ruim 10.000 mensen (bijna 5.000 gedoopte leden en verder familieleden, kinderen en vrienden).

Zevende-dags Adventisten willen bijbelse christenen zijn. Studie van de Bijbel heeft hen tot hun inzichten gebracht. Ontzag voor de Bijbel en trouw aan de beginselen die daarin te vinden zijn blijft hen richting geven. In hun geloofsopvatting hebben zij veel gemeenschappelijk met andere christenen.

Christus—zijn persoon en voorbeeld en wat Hij voor ons mensen heeft gedaan–is daarbij het brandpunt.

De geloofsopvatting van de Adventkerk is beschreven in de 28 geloofspunten. De kernwaarden van de Adventkerk zijn optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit.

Wat betekent de naam

Er zijn aspecten die heel specifiek zijn voor het adventisme. In de naam van de kerk zijn twee kenmerken verwoord: de zevende dag en de wederkomst van de Heer (advent). Zevende-dags Adventisten vieren de zaterdag (de bijbelse “sabbat”) van vrijdagavond tot zaterdagavond als hun wekelijkse rustdag. De wederkomst van Christus, en een complex van gebeurtenissen dat daarmee samenhangt, wordt sterker benadrukt dan bij de meeste andere christenen het geval is. Daarom is ook dat element in de naam opgenomen.

Wat betekent het logo

Onze identiteit is ook weergegeven in het logo:Logo adventkerk

De geopende Bijbel De Bijbel vormt de basis van het logo en staat voor het bijbels fundament van ons geloof. Het is weergegeven in een geopende positie en brengt daarmee de volledige acceptatie van het Woord tot uitdrukking.

Het kruis Het symbool van het kruis weerspiegelt het evangelie van verlossing en is gepositioneerd in het centrum van het ontwerp om de nadruk te leggen op het offer van Christus, wat het centrale thema is van ons geloof.

De vlam De vlam wordt gevormd door de drie lijnen rondom de wereldbol (die in sommige varianten van het logo zichtbaar is). Deze lijnen representeren de drie engelen uit Openbaring 14 die de wereld omspannen. Ze symboliseren ook onze opdracht om het evangelie over de hele wereld te verspreiden. De lijnen vormen een vlam als symbaal van de heilige Geest.

De opgaande lijnen De opgaande lijnen aan de bovenkant van het logo verbeelden een constant stuwende kracht die de opstanding en de hemelvaart bij de tweede komst van Christus, het uiteindelijke doel van ons geloof, symboliseert.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save